رمز GTA IV - .: D xx T :.
با سلام به شما بازدید کنندگان این وبلاگ . امید وارم در کنار ما به مطلب مورد نظرتان برسید.
یکشنبه 15 شهریور 1388
رمز GTA IV

رمز ها را باید در تلفن همراه بزنید ...

شما باید شماره مورد نظر را در بازی بگیرید بعد رمز را وارد کنید

مثال: رمز Full health and armor که رمز خون و اصلحه است شماره "3625550100" گرفته وکد

"DOC-555-0100". را وارد کنید.

Full health and armor

Dial "3625550100" on the cell phone. If you enter this code while in a vehicle, it will also repair it. Note: This phone number translates to "DOC-555-0100". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets", "Finish Him", "One Man Army", and "Walk Free" achievements from being earned.

Full health, armor, and ammunition

Dial "4825550100" on the cell phone. If you enter this code while in a vehicle, it will also repair it. Note: This phone number translates to "GTA-555-0100". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets" achievement from being earned.

Weapons tier 1

Dial "4865550100" on the cell phone. This will unlock the baseball bat, handgun, shotgun, MP5, M4, sniper rifle, RPG, and grenades. Note: This phone number translates to "GUN-555-0150". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets" achievement from being earned.

Weapons tier 2

Dial "4865550150" on the cell phone. This will unlock the knife, Molotov cocktails, handgun, shotgun, Uzi, AK47, sniper rifle, and RPG. Note: This phone number translates to "GUN-555-0100". This code prevents the "Cleaned The Mean Streets" achievement from being earned.

Remove Niko's wanted level

Dial "2675550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "COP-555-0100". This code prevents the "One Man Army" and "Walk Free" achievements from being earned.

Add one star to Niko's wanted level

Dial "2675550150" on the cell phone. Note: This phone number translates to "COP-555-0150".

Spawn Annihilator police helicopter

Dial "3595550100" on the cell phone. The Annihilator is armed with rockets. Note: This phone number translates to "FLY-555-0100". This code prevents the "One Man Army" and "Walk Free" achievements from being earned.

Spawn Cognoscenti

Dial "2275550142" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0142".

Spawn Comet

Dial "2275550175" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0175".

Spawn FBI Buffalo

Dial "2275550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0100".

Spawn Jetmax

Dial "9385550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "WET-555-0100".

Spawn NRG-900

Dial "6255550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "MBK-555-0100".

Spawn Sanchez

Dial "6255550150" on the cell phone. Note: This phone number translates to "MBK-555-0150".

Spawn SuperGT

Dial "2275550168" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0168".

Spawn Turismo

Dial "2275550147" on the cell phone. Note: This phone number translates to "CAR-555-0147".

Change weather and brightness

Dial "4685550100" on the cell phone. Note: This phone number translates to "HOT-555-0100".

 


کدهای موزیک وبلاگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس